Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis

Fan Wu, Renhong Yan, Mei Liu, Zezhong Liu, Yingdan Wang, Die Luan, Kaiyue Wu, Zhigang Song, Tingting Sun, Yunping Ma, Yuanyuan Zhang, Qimin Wang, Xiang Li, Ping Ji, Yaning Li, Cheng Li, Yanling Wu, Tianlei Ying, Yumei Wen, Shibo Jiang, Tongyu Zhu, Lu Lu, Yongzhen Zhang, Qiang Zhou, Jinghe Huang doi:  https://doi.org/10.1101/2020.10.08.20209114 This article is a preprint and has not been peer-reviewed [what does this mean?]. It reports new medical research that has yet to be evaluated and so should not be used to guide clinical practice. Abstract Antibody-dependent enhancement (ADE) has been reported in several virus infections including dengue fever virus, severe acute respiratory syndromeContinue reading “Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis”